Privacyverklaring

In het kader van de Privacywetgeving (AVG) staat hier beschreven hoe Praktijk Yvanka Hulsen zorgvuldig omgaat met privé gegevens van haar cliënten.

Persoonsgegevens

Praktijk Yvanka Hulsen verwerkt persoonsgegevens van cliënten, omdat U gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat U deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Door gebruik te maken van mijn diensten gaat U ermee akkoord dat ik deze persoonsgegevens verzamel en gebruik in overeenstemming met deze privacyverklaring. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens
Praktijk Yvanka Hulsen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Burgerservicenummer (beschikkingen jeugdwet)
 • Gegevens die betrekking hebben op de hulpvraag/de hulpvraag van jullie kind, waaronder mogelijk:
 • Gegevens m.b.t. gezondheid
 • Gegevens over onderwijs / scholing.
 • Gegevens over godsdienst/ levensovertuiging.
 • Gegevens over strafrechtelijk verleden.
 • Gegevens over economische status.
 • Gegevens over familiaire relaties/ gezinssamenstelling

Deze gegevens worden alleen verwerkt indien deze van belang zijn voor therapie aan U, uw kind of uw gezin. En wanneer U die zelf actief aan mij verstrekt.

Privacy in het dossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelend therapeut, een dossier aanlegt. Dit is wettelijk verplicht en opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WBGO). Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die na expliciete toestemming  opgevraagd kunnen worden bij andere zorgverleners en of instanties, bijvoorbeeld de huisarts of school.

Om de privacy te waarborgen, zorgt de behandelend therapeut ervoor dat

 • Er zorgvuldig om wordt gegaan met de persoonlijke en medische gegevens.
 • Onbevoegden geen toegang hebben tot het dossier.
 • Digitale cliëntengegevens worden opgeslagen in een beveiligde computeromgeving.
 • Als er papieren dossiers zijn worden deze bewaard in een afgesloten dossierkast.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Als de behandeling vergoed wordt door de zorgverzekeraar, dan ontvangt U een zorgnota. Hierop staan de gegevens vermeld die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat U de nota kunt declareren. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Naam, adres en woonplaats
 • Geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld: sessie of consult.
 • De kosten van de behandeling.

Gegevens inzien en aanpassen

Cliënten en ouders van minderjarige kinderen hebben het recht om het dossier in te zien. U heeft het recht gegevens in het dossier te corrigeren of te verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de gegevens feitelijk niet juist zijn, onvolledig zijn, niet nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld zijn of wanneer de gegevens in strijd met de wet worden gebruikt. De door de behandelend therapeut geschreven conclusies of indrukken vallen niet onder het recht op correctie. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@praktijkyvankahulsen.nl

Geheimhouding

Als behandelend therapeut heb ik een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik alleen met uitdrukkelijke toestemming met anderen over mijn cliënten spreek. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet mij het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoek ik als regel eerst contact met U om deze informatieverstrekking te bespreken.

Aansprakelijkheid

Als therapeut ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging NFG en handel ik naar hun beroepscode. Tevens handel ik volgens de WKKGZ (Wet, Kwaliteit, Klachten, Geschillen, Zorg) en heb ik een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de besluiten die U neemt wat betreft Uzelf. En in het geval van kinderen blijven de ouders te allen tijde verantwoordelijk voor de keuze die ze maken voor hun kind(eren)

Website & cookies

Deze website en/of dienst van Praktijk Yvanka Hulsen heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Ik raad ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Praktijk Yvanka Hulsen verkoopt de gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met U of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.