ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel  1.  Definities,  begrippen  en  afkortingen  

 1. Praktijk Yvanka Hulsen: een handelsnaam van de eenmanszaak van Yvanka Hulsen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76790975
 2. Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden zoals hierna vermeld.
 3. Dienst: de dienst of opdracht die Praktijk Yvanka Hulsen ten behoeve van de opdrachtgever verricht.
 4. Opdrachtgever: een natuurlijke- en of rechtspersoon die de opdracht aan Praktijk Yvanka Hulsen verstrekt.
 5. Overeenkomst: overeenkomst  tussen Praktijk Yvanka Hulsen en de opdrachtgever op grond waarvan Praktijk Yvanka Hulsen diensten aan de opdrachtgever levert.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes en daaruit voortvloeiende verbintenissen, waarbij Praktijk Yvanka Hulsen optreedt als uitvoerder van een aan haar verstrekte opdracht en waarbij wederpartij, een natuurlijke- en of rechtspersoon al dan niet handelen in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, opdrachtgever is.
 2. Bedingen die afwijken van de in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen hebben slechts gelding indien en voor zover zij schriftelijk in overleg met Praktijk Yvanka Hulsen tot stand zijn gekomen en door Praktijk Yvanka Hulsen schriftelijk als zodanig zijn aanvaard.
 3. Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt door een bevoegde instantie blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht. Praktijk Yvanka Hulsen en opdrachtgevers zullen in overleg treden om de vernietigde bepaling te vervangen.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Praktijk Yvanka Hulsen zijn geheel vrijblijvend, tenzij tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald.
 2. De overeenkomst komt tot stand door middels van een door de opdrachtgever ingevulde en ondertekende behandelovereenkomst of wanneer een begin is gemaakt met de uitvoering van de werkzaamheden.
 3. Praktijk Yvanka Hulsen heeft het recht om een inschrijving of aanmelding te weigeren.

Artikel 4. Verplichting Praktijk Yvanka Hulsen

 1. Praktijk Yvanka Hulsen zal de door haar verrichte werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van een goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Praktijk Yvanka Hulsen heeft een beroepsgeheim naar haar cliënten, zowel kind als ouders.
 3. Wanneer Praktijk Yvanka Hulsen van mening is dat het kind of omgeving in een hulpbehoevende situatie verkeert. (bv. Fysieke of emotionele bedreiging) heeft zij de plicht dit te bespreken met zowel het kind als de ouders. Evenals zij daarna de wettelijk plicht heeft dit te melden aan bevoegde instanties.

Artikel 5.  Verplichtingen Opdrachtgevers.

 1. Bij de behandeling van minderjarigen geeft minimaal één van de wettelijk vertegenwoordigers (ouders/opvoeders/pleegouders: hierna te noemen ”ouders”) middels ondertekening van de behandelovereenkomst schriftelijk toestemming voor het starten van de therapie, training(en) of begeleiding en de betreffende persoon verklaart wettelijk bevoegd te zijn in vertegenwoordiging van de minderjarige.
 2. Praktijk Yvanka Hulsen kan desgewenst verzoeken om een bewijs van ouderlijk gezag.
 3. Ouders zijn op de hoogte dat hun kind therapie ontvangt. Het is de taak van ouders om elkaar hiervan op de hoogte te brengen. De aanmeldende ouder verplicht zich de andere wettige ouder op de hoogte te brengen van aanmelding bij Praktijk Yvanka Hulsen.
 4. Ouders hebben (op verzoek en indien daartoe gerechtigd) recht op dezelfde informatie. De niet aanmeldende wettelijk ouder mag in het ader van de aanmelding ten alle tijden contact opnemen met Praktijk Yvanka Hulsen.
 5. Praktijk Yvanka Hulsen is wettelijk verplicht om informatie over de aanmelding en behandeling te verstrekken als de andere ouder daarom verzoekt.
 6. Therapeut kan, nadat zij het kind een paar keer heeft gezien, oordelen dat het van belang is de niet- aanmeldende ouder bij de behandeling te betrekken. De aanmeldende ouder wordt hiervoor in het belang van het kind om toestemming en informatie gevraagd. Uitzondering hierop is als de therapeut naar redelijkheid kan vermoeden dat de veiligheid van het kind of van de therapeut in het geding is.
 7. Als de aanmeldende ouder toestemming tot het betrekken van de andere ouder in de behandeling weigert, wordt per individueel geval beoordeeld of de behandeling van het kind kan worden voortgezet,
 8. Als de niet- aanmeldende ouder passief of actief aangeeft niet betrokken te willen worden bij de behandeling van het kind, vervalt zijn/haar recht op informatieverstrekking door Praktijk Yvanka Hulsen.
 9. Ouders beloven het belang van hun kind, zo nodig, te laten voorgaan op hun eigen belang.
 10. Ouders zetten zich in om de klachten van hun kind te doen verminderen.
 11. Ouders realiseren zich dat hun kind schade oploopt als zij langdurig een conflictueuze relatie hebben en de behandeling van hun kind weinig kans tot slagen heeft als het conflict met de andere ouder blijft voortbestaan.
 12. Ouders zetten zich zo nodig, in het belang van hun kind, in voor het oplossen van hun eigen onderlinge en interne conflicten.
 13. Ouders spelen hun conflictueuze relatie niet uit via hun kind of via de therapeut. (door nare dingen over de andere ouder te vertellen)
 14. Op 1 april 1995 is de wet WGBO in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van de cliënt ten opzichte van de paramedici en andere hulpverleners. In de wet WGBO is onder meer geregeld: recht op informatie, toestemmingsvereiste voor de behandeling, de plicht om een cliëntendossier aan te leggen, recht op inzage in dit dossier, geheimhouding van cliëntgegevens.

Artikel 6. Klachten

 1. Bij eventuele klachten dit graag eerst bespreken met de therapeut van Praktijk Yvanka Hulsen. Wanneer dit niet voldoende is kan een beroep gedaan worden op de klachtencommissie van Zorggeschil/Quasir

Artikel 7. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW
 2. Er gelden vaste tarieven per therapiesessie, oudergesprek en  gezinsgesprek.
 3. Voor een (uitgebreide) schriftelijk rapportage of verslaglegging geldt tevens een vast tarief.
 4. Eventuele reiskosten, bijvoorbeeld voor een begeleidingsbezoek aan school of een huisbezoek, bedragen €0,35/km.
 5. Overleg (ook telefonisch of per e-mail)  met leerkrachten, arts of andere hulpverleners worden eveneens in rekening gebracht.
 6. Tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.
 7. Praktijk Yvanka Hulsen behoudt zicht het recht voor overeengekomen prijzen te verhogen op grond van een na de totstandkoming van de overeenkomst optredende veranderingen van omstandigheden.
 8. In het geval zoals beschreven in het voorgaande lid, is de opdrachtgever bevoegd om de overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling te ontbinden, zonder dat hij hiervoor kosten verschuldigd  zal zijn.
 9. De gemaakte kosten zijn mogelijk fiscaal aftrekbaar, binnen de daarvoor gestelde wettelijke grenzen.
 10. Een aantal cliënten komt mogelijk in aanmerking voor een Persoonsgebonden Budget of andere (van overheidswege versterkte) subsidies/vergoedingen. Meer informatie hierover vindt u op www.pgb.nl of via de kanalen van de Rijksoverheid. .
 11. Vergoeding vanuit de (aanvullende) zorgverzekering is in bepaalde gevallen mogelijk; het is aan de opdrachtgever om daarvoor zorg te dragen en dit ontslaat de opdrachtgever in geen omstandigheid van de betalingsverplichting jegens Praktijk Yvanka Hulsen.

Artikel 8. Facturering

 1. Facturering vindt voor behandelingen plaats per consult. Betaling van de factuur dient plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum.
 2. Facturering voor trainingen, lespakketten en voorlichting vinden plaats voor een totaal pakket.
 3. Betaling van de factuur dient plaats te vinden voor aanvang van de desbetreffende training, lespakket of voorlichting. Mocht dit niet het geval dan zal de training, lespakketten of voorlichting niet doorgaan. Indien Praktijk Yvanka Hulsen om welke reden dan ook, de factuur niet tijdig heeft toegezonden, dan dienen de kosten binnen zeven (7) dagen na de factuurdatum alsnog te zijn voldaan.
 4. Betaling dient te geschieden door overmaking op de bankrekening die op de factuur vermeld staat, onder vermelding van factuurnummer en factuurdatum
 5. De opdrachtgever dient het op de factuur vermelde bedrag aan Praktijk Yvanka Hulsen te voldoen, zonder enige aftrek, korting of schuldverrekening, tenzij anders overeengekomen met Praktijk Yvanka Hulsen.
 6. In geval van niet tijdig dan wel onvolledige betaling is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat Praktijk Yvanka Hulsen die opdrachtgever hiervoor eerst schriftelijk in gebreke dient te stellen. Bovendien is de opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijk rente verschuldigd per maand of een gedeelte daarvan, te rekenen vanaf de factuurdatum.
 7. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is Praktijk Yvanka Hulsen gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden gesteld.

Artikel  9.  Annuleren    

 1. Een (individuele) behandeling kan zonder kosten worden geannuleerd tot 24 uur voor de aanvang van de behandeling. Indien de behandeling later geannuleerd word, worden de kosten in rekening gebracht.
 2. Een training, lespakket of voorlichting (hierna “training” genoemd) kan zonder kosten worden geannuleerd tot 30 dagen voor de aanvang van de training. Indien annulering na 30 dagen voor het begin van de training worden gedaan, wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.  Mocht om welke reden dan ook een cursist niet komen opdagen of annuleren binnen 5 dagen voor aanvang van de training, dan zal het totale cursusgeld in rekening worden gebracht.
 3. Een training zal alleen doorgaan wanneer er, naar de mening van Praktijk Yvanka Hulsen voldoende aanmeldingen zijn.
 4. Praktijk Yvanka Hulsen behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden wijzigingen aan te brengen in de behandelingen/trainingen, de locatie en de data. Praktijk Yvanka Hulsen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele kosten en schade die hierdoor ten laste van de opdrachtgever komen.
 5. Praktijk Yvanka Hulsen behoudt zich het recht voor een behandeling of training te annuleren, om redenen die buiten haar macht liggen. De behandeling of training worden naar een andere datum en tijd verplaatst, zonder dat de opdrachtgever als gevolg daarvan aanspraak kan maken op enigerlei vorm van schadevergoeding.

Artikel 10. Eigendomsrecht

 1. Het auteurs- en eigendomsrecht van de door Praktijk Yvanka Hulsen geleverde materialen berust bij Praktijk Yvanka Hulsen tenzij dit door Praktijk Yvanka Hulsen anders wordt aangegeven. Het is niet toegestaan het materiaal te vermenigvuldigen door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin op een gegevensdrager op te slaan, zonder de voorafgaande schriftelijk toestemming van Praktijk Yvanka Hulsen.

Artikel 11. Overmacht.

 1. Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst veroorzaakt door een omstandigheid die niet van Praktijk Yvanka Hulsen afhankelijk is en daardoor Praktijk Yvanka Hulsen niet, niet tijdig of niet zonder onevenredig bezwarende extra inspanningen en/ of kosten kan nakomen, alsmede – voor zover daaronder niet reeds begrepen- beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, staking, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, brand, defecten aan machinerie, dan wel het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen aan de verplichtingen jegens Praktijk Yvanka Hulsen door derden, die door Praktijk Yvanka Hulsen zijn ingeschakeld voor het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.
 2. In geval van overmacht heeft Praktijk Yvanka Hulsen de keuze om de nakoming van de overeenkomst op te schorten of al dan niet na gekozen te hebben voor opschorting om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Praktijk Yvanka Hulsen zal nimmer aansprakelijk zijn voor mogelijke schade ten gevolge van voorgenoemde opschorting of gehele of gedeeltelijke ontbinding.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Praktijk Yvanka Hulsen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebreken aan door haar geleverde diensten, tenzij deze het gevolg zijn van opzet of grove schuld.
 2. Praktijk Yvanka Hulsen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Praktijk Yvanka Hulsen is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte en/of onvolledige gegevens.
 3. De aansprakelijkheid van Praktijk Yvanka Hulsen is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Praktijk Yvanka Hulsen is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Praktijk Yvanka Hulsen is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.  Praktijk Yvanka Hulsen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade.
 6. Praktijk Yvanka Hulsen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor foutieve interpretatie door de opdrachtgever van de inhoud van de gegeven consulten.
 7. Praktijk Yvanka Hulsen geeft op geen enkele wijze garantie af, noch is Praktijk Yvanka Hulsen op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de opdrachtgever, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut. Praktijk Yvanka Hulsen is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het feit dat de opdrachtgever door de therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 8. Praktijk Yvanka Hulsen bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar eigen ondergeschikten en niet- ondergeschikten voor wier gedragingen zijn ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

Artikel 13. Persoonsregistratie

 1. De persoonsgegevens van de wederpartij, wiens opdracht door Praktijk Yvanka Hulsen is aanvaard zullen door Praktijk Yvanka Hulsen in haar klantenbestand worden opgenomen.
 2. Buiten het doel van dit bestand verstrekt Praktijk Yvanka Hulsen zonder toestemming van die wederpartij geen persoonsgegevens aan derden, tenzij enig wettelijk voorschrift hiertoe verplicht. 

Artikel 14. Website

 1. Praktijk Yvanka Hulsen besteedt veel zorg aan het ontwerp van de website, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De bezoeker is zich er van bewust dat informatie kan veranderen, zonder dat hij daar van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Praktijk Yvanka Hulsen kan hiermee niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Bij fouten en/ of onvolledigheid van gegevens op de website, probeert Praktijk Yvanka Hulsen zo snel mogelijk over te gaan tot verbetering of aanvulling indien nodig.

Artikel 15. Slotbepaling

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.